มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ที่ 1/2564
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีรายชื่อตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาทุน ข้อ 2 คลิกที่นี่ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและแนบเอกสารพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับตามที่ระบุ
ส่งสัญญาทุนและเอกสารให้ครบถ้วน ได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 ตั้งแต่วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2565 หากพ้นกำหนดที่ระบุในประกาศถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ กรอกข้อมูลในสัญญาทุนให้ครบถ้วนและถูกต้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ และอาจารย์ประธานสาขาลงนามในสัญญาทุนให้เรียบร้อย และแนบหลักฐานดังนี้
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ  (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) 
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ  (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) 
3 อากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง (ติดสัญญาต้นฉบับ 1 ดวง และติดสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ดวง)
4 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ 1 ฉบับ (แนบสัญญาต้นฉบับ บัญชีกรุงศรีฯ ที่ยังไม่ปิด)*
*หากไม่มีบัญชีกรุงศรีฯ นักศึกษาจะได้รับเป็นเช็ค
**ไม่ต้องลงวันที่ในใบสำคัญรับเงิน
วันที่เผยแพร่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin