มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

👉บัญชีรายชื่อและรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567บัญชีรายชื่อและรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ภาคปกติ
- ป.โท การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่น 8 หมู่ 1
- ป.โท หลักสูตรและการสอน รุ่น 23 หมู่ 1


ภาคพิเศษ
- ป.เอก การบริหารการศึกษา รุ่น 11 หมู่ 1
- ป.เอก สาธารณสุขศาสตร์ รุ่น 6 หมู่ 1
- ป.เอก หลักสูตรและการสอน รุ่น 9 หมู่ 1
- ป.เอก หลักสูตรและการสอน รุ่น 9 หมู่ 2

- ป.โท การบริหารการศึกษา รุ่น 27 หมู่ 1
- ป.โท การบริหารการศึกษา รุ่น 27 หมู่ 2
- ป.โท หลักสูตรและการสอน รุ่น 23 หมู่ 1
- ป.โท หลักสูตรและการสอน รุ่น 23 หมู่ 2
- ป.โท การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่น 8 หมู่ 1
- ป.โท การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รุ่น 17 หมู่ 1
- ป.โท คณิตศาสตรศึกษา รุ่น 8 หมู่ 1
- ป.โท บัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 3 หมู่ 1
- ป.โท ภาษาไทย รุ่น 6 หมู่ 1
- ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 13 หมู่ 1
- ป.โท วิทยาศาสตรศึกษา รุ่น 15 หมู่ 1
- ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ รุ่น 22 หมู่ 1

 
วันที่เผยแพร่ 06 กรกฎาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin