มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การยืนยันเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอให้ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2562 หรือ สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ระหว่างวันที่ 17 – 27 สิงหาคม 2565

👉คลิกที่นี่เพื่อยืนยันการเข้าร่วมพระราชทานปริญญาบัตร 

โดยปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
  1.1 ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มียศทางทหารหรือตำรวจ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งเปลี่ยนแปลงยศทางทหารหรือตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งในปัจจุบันพร้อมแนบหลักฐาน (สำหรับในการขานขื่อ)
  1.2 ให้ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต แจ้งความบกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางด้านร่างกาย (เดินไม่สะดวก) บกพร่องด้านอื่น ๆ หรือตั้งครรภ์
2. อัพโหลดรูปถ่ายดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสวมชุดครุยภาพสี ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ตามตัวอย่างรูปถ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ให้ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
กรณีผลการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องให้พิมพ์ใบยืนยันการเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรไปยื่นในวันรายงานตัว (วันและเวลาให้ติดตามประกาศจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)
มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 044-009009 ต่อ 3121 , 3122 หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏนครราชสีมา
หากไม่ยืนยันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี

หมายเหตุ
- ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง ปีการศึกษา 2560-2561 ที่ยังไม่ได้ยืนยันเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัดนี้ พ้นกำหนดการยืนยันเข้าร่วมพิธีฯ แล้ว
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทางเฟซบุ๊ก งานทะเบียน NRRU  และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏนครราชสีมา
- ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต รอติดตามประกาศต่างๆ เพิ่มเติม จากบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง

 

 
วันที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin