มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

💥ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1-24 พฤษภาคม 2567💥ให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ >>ระบบประเมินผู้สอน<<
ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้นักศึกษาต้องประเมินผู้สอนให้ครบถ้วนทุกรายวิชา เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียนในทุกรายวิชา
ภาคปกติ - ภาคการศึกษาที่ 2/2566, 1/2566 และ 3/2565
ภาคพิเศษ - ภาคการศึกษาที่ 1/2566, 3/2565 และ 2/2565

วันที่เผยแพร่ 07 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin