มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษารอบขยายเวลาและรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง  การขยายเวลาการรับสมัคร และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (PDF)กำหนดการรับสมัคร 

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1  พฤษภาคม – 2  มิถุนายน  2567
การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก 1  พฤษภาคม – 3  มิถุนายน  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7  มิถุนายน  2567
สอบคัดเลือก 15  มิถุนายน  2567
สอบภาษาอังกฤษ  ปริญญาเอก (ETGA) 16  มิถุนายน  2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 19  มิถุนายน  2567
รายงานตัวผ่านระบบ 20-25  มิถุนายน  2567
         * กรอกข้อมูลและนำเข้าเอกสารรายงานตัว       20-21  มิถุนายน  2567
         * งานทะเบียนตรวจข้อมูลและเอกสารรายงานตัว       22-23  มิถุนายน  2567
         * ชำระเงินรายงานตัว       24-25  มิถุนายน  2567
สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท 29  มิถุนายน  2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 6  กรกฎาคม  2567
ภาคพิเศษ  เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 13  กรกฎาคม  2567
ภาคปกติ  เปิดภาคการศึกษาที่  1/2567 15  กรกฎาคม  2567
        *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง*

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ระบบการศึกษา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ สามารถดูได้ ที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ข้างต้น) 

 

ระดับปริญญาเอก (รายละเอียดหลักสูตร)

   - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
   - หลักสูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
   - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ระดับปริญญาโท (รายละเอียดหลักสูตร)

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
       - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
       - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
       - สาขาวิชาภาษาไทย
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
       - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
       - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
       - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
       - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
    
     

     สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance/

     
      
     

 
       
            
           
           
           
       
           

       
           
           
           
       
       
        
           
       
       
             
       
       
 
วันที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2567
ผู้เผยแพร่ admin