มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2562 คลิกดูประกาศที่นี่!!!  ให้นักศึกษาดาวน์โหลด สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ด้านล่าง) และอ่านรายละเอียดในรายการดังกล่าว

 

ดาวน์โหลด : สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ขอความกรุณาห้ามแก้ไขไฟล์สัญญาเด็ดขาด ถ้าต้องการพิมพ์ให้ใช้ไฟล์ PDF มีโปรแกรมในการพิมพ์ใน PDF ห้ามดาวน์โหลดมาแล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ WORD เด็ดขาด) (สำหรับผู้ที่สมัครขอรับทุนฯไว้แล้ว และได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ)   ให้ผู้รับทุนทำสัญญา 2 ชุด (ซึ่งรวมอยู่ในไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดแล้ว มีสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) และเตรียมเอกสาร ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) พร้อมอากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง (ตามสัญญาระบุไว้ให้ติด)

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin