มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 งวดที่ 2
การพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 งวดที่ 2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
เข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่
-นักศึกษาที่มีเรียนรายวิชา และแบ่งชำระค่าลงทะเบียน เป็น 2 งวด สามารถเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน/ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2565 โดยไม่เสียค่าปรับ
-นักศึกษาที่แสดงความจำนงลงทะเบียนภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ เพียงอย่างเดียว สามารถเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน/ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2565 โดยไม่เสียค่าปรับ
แบบฟอร์มออนไลน์แสดงความจำนงขอลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คลิกที่นี่


วันที่เผยแพร่ 01 พฤศจิกายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin