มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคพิเศษ รหัส 65 ส่งใบรายงานตัว รับกระเป๋าและคู่มือวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์-ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคพิเศษ รหัส 65 ดาวน์โหลดใบรายงานตัวในระบบ และส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว คลิกที่นี่

การเข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว
ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสประจำตัวผู้สมัคร 9 หลัก
รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชนตนเอง

ส่งใบรายงานตัวผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่

ตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้สมัคร คลิกที่นี่
-------------------------------------------
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 65 ทุกระดับ (ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก)
ติดต่อรับกระเป๋า และ *คู่มือวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8
ติดต่อรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่ 30 กันยายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin