มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา


✅ผู้ที่ได้รับอนุมัติจบ รอบวันที่ 9,24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ให้ติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (อาคาร 31 ชั้น 2)  ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ของทุกวันทำการ  และให้คลิกที่นี่เพื่อ 👉   โดยติดตามกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ของ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ผู้ประสงค์จะขอรับทางไปรษณีย์ ให้แจ้งที่อยู่และหลักฐานการชำระค่าฝากส่ง ทางเว็บไซต์ “บันทึกการจัดส่งเอกสาร” ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป (โปรดอ่าน “คู่มือการใช้ระบบการจัดส่งเอกสาร” อย่างละเอียด) เอกสารทางการศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ

กรณีบัณฑิตท่านใด ต้องการใช้เอกสารเร่งด่วน สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ "ดาวน์โหลดเอกสารทางการศึกษา" ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567


✅Those who have approved for graduation on May 9 and 24, 2024receive the transcript from June 24, 2024 at Academic Promotion and Registration Office (Building 31, 2nd Floor) from 09.00-14.00 of every working day.  And click here to 👉   follow the schedule of online graduate registration of The Financial Division  to register for Master's / Doctoral Degree 

✅Those who wish to receive it by mail, please notify us of your address and evidence of payment for the delivery fee on the website “Document Delivery Record” from June 25, 2024 onwards. (Please read the “Document Delivery System User Guide” carefully). The educational documents that graduates will receive include: Academic report in Thai and English and Qualification certificate.


In the case of any graduate who needs urgent documents. You can download electronically signed documents via the "Download educational documents" website from June 21 - July 10, 2024.

👉
คลิกที่นี่ ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 

 

วันที่อนุมัติ (Graduated Date) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (Vocational Certificate) ระดับปริญญาโท (Master Degree) ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)
       
อนุมัติวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
(May 24, 2024)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
(May 9, 2024)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)    
อนุมัติวันที่ 25 มีนาคม 2567
(March 25, 2024)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
(February 27, 2024)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 23 มกราคม 2567
(January 23, 2024)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 26 ธันวาคม 2566
(December 26, 2023)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
(November 28, 2023)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 31 ตุลาคม 2566
(September 26, 2023)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 26 กันยายน 2566
(September 26, 2023)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 29 สิงหาคม 2566
(August 29, 2023)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
(July 25, 2023)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 2 มิถุนายน 2566 (ประชุมเวียน)
(June 2, 2023)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)    
อนุมัติวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
(May 30, 2023)
    ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 25 เมษายน 2566
(April 25, 2023)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 5 เมษายน 2566 (ประชุมเวียน)
(April 5, 2023)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)    
อนุมัติวันที่ 28 มีนาคม 2566
(March 28, 2023)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
(February 20, 2023)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 24 มกราคม 2566
(January 24, 2023)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 27 ธันวาคม 2565
(December 27, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 26 ตุลาคม 2565
(October 26, 2022)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 23 สิงหาคม 2565
(August 23, 2022)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
(July 26, 2022)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2565
(June 28, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
(May 24, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 25 เมษายน 2565
(April 25, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 29 มีนาคม 2565
(March 29, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)  
อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
(February 22, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 25 มกราคม 2565
(January 25, 2022)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(November 23, 2021)
  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 26 ตุลาคม 2564
(October 26, 2021)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่่ (Click here) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ (Click here)
อนุมัติวันที่ 28 กันยายน 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 24 สิงหาค ม 2564   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 6 กรกฎาคม 2564   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 1 มิถุนายน 2564   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 16 มีนาคม 2564   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 8 มกราคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 1 กันยายน 2563   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 3 มีนาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 7 มกราคม 2563   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 4 ธันวาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 8 ตุลาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 12 กันยายน 2562 (เวียน)   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 3 กันยายน 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 2 กรกฎาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่  
อนุมัติวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
อนุมัติวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่   

 
วันที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2562